Kémiai Kockázatértékelés

  • A felhasznált és forgalmazott vegyszerek munkavédelmi elemzése, amit minden vállalkozástól megkövetel az Ántsz

    Egy olyan dokumentáció, ami munkavédelmi és munkaegészségügyi szempontból elemzi az Ön által felhasznált vagy forgalmazott vegyi anyagokat (tisztító, fertőtlenítő, mosogató, takarító szereket), a felhasználásban résztvevő munkakört és a tárolás, anyagmozgatás, felhasználás körülményeit és a teendőket az esetleges balesetek esetén.

  • Veszélyes anyagok és készítmények
  • 2000. évi XXV. törvény - a kémiai biztonságról
  • 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet - a munkahelyek kémiai biztonságáról
  • 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet - a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól
  • 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet - a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
  • 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról